ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Извършвайки дейността си на кастинг агенция Куул Уъркс ООД (CoolWorks), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящите Правила целят да Ви информират за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права в тази връзка.

Защитата на Вашите лични данни е от изключителна важност за нас.CoolWorks обработва Вашите лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 („GDPR”), както и приложимото европейско и българско законодателство. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни.

1.      Видове лични данни, които CoolWorks обработва

CoolWorks бработва лични данни, които са доброволно предоставени от Вас, а именно: имена, адреси, и-мейл адреси, телефонни номера, данни относно Вашата възраст, пол, тегло, ръст, други отличнителни физически белези, образование, специфични таланти и умения.

2.      Цели и срок на обработването

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от  само и единствено за посочените цели. Те включват, по-специално:

-          Вашата регситрация и картотекиране в базата данни на Куул Уъркс ООД.

-          Ваше участие или - многократни Ваши участия, в качеството Ви на артист-изпълнител, в заснемането на аудио-визуални произведения - продуцирани, по смисъла на ЗАПСП от трети лица, различни от Куул Уъркс ООД;

CoolWorks съхранява тези данни за период от максимум 5 (пет) години, считано от момента на тяхното предоставяне (освен ако по-дълги срокове за съхранение са законово допустими по други причини) с оглед на възможно последващо преразглеждане на подадените документи, с изключение на случаите, в които изрично сте възразили срещу подобно съхраняване на предоставените в тази връзка данни.

В случай, че участникът в нашите кастинги  е лице под 18 години, ние изискваме и изричното съгласие на родител (законен представител) за събирането и обработването на личните данни на непълнолетното лице.

3.      Предоставяне или трансфер на лични данни

В определени случаи CoolWorksможе да разкрие определена лична информация пред своите договорни партньори. За случаите, в които CoolWorks споделя информация за Вас с трети лица, CoolWorks проверява, дали тези трети лица предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

CoolWorks може да предостави Ваши лични данни, ако това е необходимо по силата на закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по искане от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

В случай, че е необходимо данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни (извън ЕС) CoolWorks извършва този трансфер при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни.

В случай, че достъпът до сайта на CoolWorks, по някакъв начин Ви свърже с достъп до други социални мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Tweeter и други такива, CoolWorks не отговаря за защитата на личните Ви данни, в слуай, че Вие сте приели общите условия на тези сайтове.

4.      Вашите права за защита на личните данни

Във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие разполагате със следните права:

-          Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от CoolWorks;

-          Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

-          Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

-          Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между CoolWorks и субекта на лични данни до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

-          Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;

-          Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

-          Право субектът на лични данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;

-          Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай на нарушени права на субекта на лични данни, както и право да се обжалват действията на CoolWorks пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

За Ваше улеснение, относно всяко от горепосоченте Ви права, исканията Ви могат да бъдат подадени до CoolWorks в свободен текст по Ваша преценка.

Моля, отправяйте Вашите искания, както и всички други въпроси до звеното за контакт, посочено в точка 7.

CoolWorks има право да откаже удовлетворяването на някои Ваши искания при упражняване на правата Ви за защита на личните данни на основанията, предвидени в приложимото законодателство.

5.      Сигурност на личните Ви данни

CoolWorks използва голямо разнообразие от мерки (технически и организационни) за сигурност на данните, за да гарантира поверителността и защитата на Вашата лична информация.

Всички служители на CoolWorks са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

След изтичане на срока за съхранение, личните Ви данни се изтриват (унищожават).

6.      Актуализация на Правилата за защита на личните данни на CoolWorks 

Във връзка с очакваните законодателни промени по отношение на защитата на личните данни, CoolWorks периодично ще актуализира и публикува своите Правила за защита на личните данни.

7.      Контакти

За въпроси, свързани с настоящите Правила за защита на личните данни или обработката на данните Ви, моля, свържете се с:

Адрес: гр. София 1164, кв. Лозенец, ул. "Елин Пелин" 4, офис 1

Телефон: 

Е-mail: office@coolworks.bg